کمپرسورهای باد پیستونی

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

مشخصات کمپرسورهای باد پیستونی

کد محصول نام محصول تولید واقعی سیلندر لیتر در دقیقه تعداد سیلندر الکترو موتور مدت گارانتی (به جز دینام) عکس
6001 کمپرسور 50 لیتری تک سیلندر (NEW) 110 دو سیلندر 1 اسب (تک فاز) 12 ماه مشاهده
6002 کمپرسور 80 لیتری دو سیلندر خوابیده (افقی) 180 دو سیلندر 1/5 اسب (تک فاز) 12 ماه مشاهده
6003 کمپرسور 80 لیتری طرح کنتکس (لوازم 250 لیتری روی منبع 80 لیتری) دو سیلندر خوابیده (افقی) 285 دو سیلندر 2 اسب (تک فاز) 12 ماه
6004 کمپرسور 150 لیتری دو سیلندر خوابیده (افقی) 180 دو سیلندر 1/5 اسب (تک فاز) 12 ماه
6005 کمپرسور 250 لیتری دو سیلندر خوابیده (افقی) 285 دو سیلندر دینام 2.5 اسب چینی (تک فاز) 12 ماه مشاهده
6006 کمپرسور 250 لیتری دو سیلندر در دو مدل چرخدار و معمولی ایستاده  (عمودی) 285 دو سیلندر دینام 2.5 اسب چینی (تک فاز) 12 ماه مشاهده
6007 کمپرسور 350 لیتری در دو مدل ایستاده و خوابیده سه سیلندر (تک فاز) 420 سه سیلندر 3 اسب چدنی (تک فاز) 12 ماه
6008 کمپرسور 350 لیتری در دو مدل ایستاده و خوابیده سه سیلندر (سه فاز) 420 سه سیلندر 4 اسب (سه فاز) 12 ماه
6009 کمپرسور 500 لیتری  سه سیلندر خوابیده 620 سه سیلندر تولید 5/5 اسب (سه فاز) 12 ماه مشاهده
6010 کمپرسور 500 لیتری  سه سیلندر ایستاده (لوازم روی منبع) 620 سه سیلندر تولید 5/5 اسب (سه فاز) 12 ماه مشاهده
6011 کمپرسور 500 لیتری  دو سیلندر دو مرحله ای (تحت فشار) روی منبع فشار قوی مدل خوابیده 630 دو سیلندر: یک سیلندر تولید یک سیلندر فشار 7/5 اسب (سه فاز) 12 ماه مشاهده
6012 کمپرسور 500 لیتری  دو سیلندر دو مرحله ای (تحت فشار) روی منبع فشار قوی مدل ایستاده 630 دو سیلندر: یک سیلندر تولید یک سیلندر فشار 7/5 اسب (سه فاز) 12 ماه مشاهده
6013 کمپرسور 750 لیتری  سه سیلندر در 2 مدل ایستاده و خوابیده 1000 سه سیلندر تولید 10 اسب 12 ماه
6014 کمپرسور 1000 لیتری  سه سیلندر در 2 مدل ایستاده و خوابیده 1250 سه سیلندر تولید 10 اسب 12 ماه
6015 کمپرسور 1000 لیتری  چهار سیلندر دو مرحله ای (تحت فشار) روی منبع فشار قوی  در 2 مدل ایستاده و خوابیده 1280 4 سیلندر: 2 سیلندر تولید 2 سیلندر فشار 10 اسب 12 ماه مشاهده