کمپرسور های باد OIL-FREE

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

مشخصات کمپرسورهای باد OIL-FREE

کد محصول نام محصول تعداد موتور قدرت موتور مدت ضمانت عکس
6016 کمپرسور 350 لیتری OIL-FREE (میلران (در دو مدل ایستاده و خوابیده با 3 موتور 1100W 12 ماه
6017 کمپرسور 250 لیتری OIL-FREE میلران مدل ایستاده با 4 موتور 750W 12 ماه مشاهده
6018 کمپرسور 250 لیتری OIL-FREE میلران مدل خوابیده با 4 موتور 750W 12 ماه مشاهده
6019 کمپرسور 80 لیتری OIL-FREE میلران مدل خوابیده با 2 موتور 750W 12 ماه مشاهده
6020 کمپرسور 70 لیتری OIL-FREE میلران مدل ایستاده با یک موتور 1100W 12 ماه
6021 کمپرسور 60 لیتری OIL-FREE ایستاده میلران با یک موتور 750W 12 ماه مشاهده
6022 کمپرسور 50 لیتری OIL-FREE ایستاده میلران با یک موتور 750W 12 ماه مشاهده
6023 کمپرسور 50 لیتری OIL-FREE خوابیده چرخدار میلران با یک موتور 750W 12 ماه مشاهده
6024 کمپرسور 30 لیتری OIL-FREE خوابیده چرخدار میلران با یک موتور 550W 12 ماه مشاهده