دستگاهای جوشکاری با پوشش گاز CO2 (میگ)

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

مشخصات دستگاههای جوشکاری با پوشش گاز CO2 (میگ)

کد محصول نام محصول ولت ورودی الکترود مصرفی مدت ضمانت عکس
5018 دستگاه دوکاره (الکترود - CO2) اینورتری تکفاز مدل MIG225s میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) مدل رومیزی 220 تکفاز 0.8-1 2.5-3 18 ماه مشاهده
5019 دستگاه دوکاره (الکترود - CO2) اینورتری تکفاز مدل MIG250s میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) مدل روی شاسی 220 تکفاز 0.8-1 2.5-3 18 ماه مشاهده
5020  دستگاه CO2 اینورتری تکفاز مدلMIG250s میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) تک کاره 220 تکفاز 0.8-1 18 ماه مشاهده
5021 دستگاه دوکاره (الکترود - CO2) اینورتری سه فاز مدلMIG275T میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) مدل روی شاسی 380 سه فاز 0.8-1 18 ماه مشاهده
5022 دستگاه CO2 ترانسی سه فاز میلران مدل300A همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) وایر فیدر داخل دستگاه 380 سه فاز 0.8-1.2 18 ماه مشاهده
5023 دستگاه CO2 ترانسی سه فاز میلران مدل503A همراه با تورچ هوا خنک و اتصال (هوا خنک) وایرفیدر بالای دستگاه 380 سه فاز 0.8-1.2 18 ماه مشاهده
5024 دستگاه CO2 ترانسی سه فاز میلران مدل603A همراه با یونیت آب خنک تورچ آب خنک و کابل و انبر اتصال (آب خنک) 380 سه فاز 0.8-1.6 18 ماه مشاهده