دستگاهای جوشکاری با پوشش گاز CO2 (میگ)

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

لیست قیمت و مشخصات دستگاههای جوشکاری با پوشش گاز CO2 (میگ)

کد محصول نام محصول ولت ورودی الکترود مصرفی مدت ضمانت عکس
5016 دستگاه دوکاره (الکترود - CO2) اینورتری تکفاز مدل MIG225s میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) 220 تکفاز 0.8-1 2.5-3 18 ماه مشاهده
5017  دستگاه CO2 اینورتری تکفاز مدلMIG250s میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) 220 تکفاز 0.8-1 18 ماه مشاهده
5018 دستگاه CO2 اینورتری تکفاز مدلMIG250T میلران همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) 380 سه فاز 0.8-1 18 ماه مشاهده
5019 دستگاه CO2 ترنسی سه فاز میلران مدل300A همراه با تورچ و اتصال (هوا خنک) 380 سه فاز 0.8-1.2 18 ماه مشاهده
5020 دستگاه CO2 ترنسی سه فاز میلران مدل503A همراه با تورچ هوا خنک و اتصال (هوا خنک) 380 سه فاز 0.8-1.2 18 ماه مشاهده
5021 دستگاه CO2 ترنسی سه فاز میلران مدل503A همراه با تورچ آب خنک و اتصال (هوا خنک) 380 سه فاز 0.8-1.2 18 ماه
5022 دستگاه CO2 ترنسی سه فاز میلران مدل603A همراه با تورچ آب خنک و اتصال (آب خنک) 380 سه فاز 0.8-1.6 18 ماه مشاهده
× واتساپ