دستگاه جوشکاری اینورتری IGBT

گروه صنعتی و تولیدی الکترومیلران (کمالخانی)

لیست قیمت و مشخصات دستگاههای جوشکاری اینورتری (جوش معمولی ، الکترود)

(IGBT)

کد محصول نام محصول ولت ورودی الکترود مصرفی  وزن بدون لوازم Kg مدت ضمانت عکس
5009 رکتی فایر اینورتر مدل 200 mini میلران | | همراه با کابل انبر( تک ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-3 2/5 12 ماه مشاهده
5010 رکتی فایر اینورتر مدل 200A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-3 5 12 ماه مشاهده
5011 رکتی فایر اینورتر مدل 220A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-4 5/5 12 ماه
5012 رکتی فایر اینورتر مدل 250A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-4 6 12 ماه مشاهده
5013 رکتی فایر اینورتر مدل 315A میلران | | همراه با کابل انبر( دو ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-4 10 12 ماه مشاهده
5014 رکتی فایر اینورتر مدل 400َA میلران | | همراه با دو عدد کانکتور ( دو ولوم - IGBT) 220 تکفاز 2/5-4 22 12 ماه
5015 رکتی فایر اینورتر مدل 500َA میلران | | همراه با دو عدد کانکتور ( سه ولوم - IGBT) 380 تکفاز 2/5-5 (5 دائم کار) 25 12 ماه مشاهده
× واتساپ